X
دسته‌بندی نرم‌افزارهای آموزشی

دسته‌بندی نرم‌افزارهای آموزشی

03 تیر، 1396

نرم‌افزارآموزشی به نرم‌افزاری گفته می‌شود که درفرآیند یاددهی یادگیری آموزش دهنده وآموزش گیرنده تا حدممکن یاری رساند.با توجه به تعریف فوق مخاطبین اینگونه نرم‌افزارهای دودسته آموزش دهنده وآموزش گیرنده خواهند بود وبرهمین اساس می‌توان نرم‌افزارهای آموزشی را (بادرنظر گرفتن کاربری آن در آموزش وپرورش )دسته بندی وتعریف نمود.

انواع محتوای الكترونیكی آموزشی مورد استفاده در آموزش وپرورش

 1. درس افزارهای خودآموز
 2. نرم افزارهای كمك آموزشی (مكمل آموزش یا نرم‌افزارهای همراه كتاب)
 3. نرم افزارهای ابزار معلم (راهنما معلم )
 4. نرم‌افزارهای دایره المعارف و فرهنگ (دانشنامه)
 5. بازی وسرگرمی‌های آموزشی
 6. كتاب‌های الكترونیكی
 7. تكلیف الكترونیكی
 8. شبكه‌های آموزشی وب سایت‌ها ووبلاگ‌ها آموزشی
 9. نرم‌افزارهای آزمون ساز
 10. نرم‌افزارهای شبیه ساز كارگاه یا آزمایشگاه
 11. اجزاء آموزشی

برای بررسی دقیق‌تر تعاریف و دسته‌بندی‌ها در این زمینه فایل pdf که در ادامه این مطلب آمده است را دریافت نموده و مطالعه نمایید.